Dobro Raritäten

 

Dobro Lilly DM 75 NOS 1996

9900.- /  6900.-

dobrolillyvorne1dobrolillyhinten


Dobro F-60 VSB Square Neck NOS 1998

4175.- /   /  3130.-

dobroneckvorne